ion-ios-location-outline ul. Wincentego Pola 24, 11-440 Reszel

ion-ios-email-outline kontakt@panstoliczek.pl

Regulamin sklepu

Informacje ogólne

 1. SPAWMAL Sp. z o.o. ul. Wincentego Pola 24, 11-440 Reszel, NIP: 742-228-57-73, nr tel. 513-382-301, mail: kontakt@panstoliczek.pl, prowadzi sklep internetowy PanStolicze.pl. SPAWMAL Sp. z o.o. będący właścicielem oraz administratorem strony jest również stroną w umowie dla wszystkich osób prawnych i fizycznych chcących zakupić towary w ten właśnie sposób.
 2. Przedmiotowa strona internetowa skierowana jest nie tylko do osób fizycznych będących Konsumentami, ale także do przedsiębiorców.
 3. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem zdjęć zamieszczonych w celach prezentacji Towarów, logotypów i formularzy, do których to prawa autorskie mogą należeć do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 4. Wszelkie stosunki wynikające z umowy pomiędzy SPAWMAL Sp. z o.o. a klientami podlegają ogólnym warunkom handlowym zamieszczonym w przedmiotowym regulaminie. Ewentualne odstępstwa rozpatrywane są wyłącznie wtedy, jeżeli zostały uprzednio potwierdzone między SPAWMAL Sp. z o.o. oraz klientem w formie pisemnej.
 5. Ustne zobowiązania oferenta, jego przedstawicieli lub innych osób upoważnionych, wymagają, celem uzyskania wiarygodności, pisemnego potwierdzenia wydanego przez SPAWMAL Sp. z o.o.
 6. Klient w celu dokonania zakupu Towaru zobowiązany jest do wskazania prawdziwych informacji dotyczących jego osoby tj. imię, nazwisko, adres itp. W przypadku podania fałszywych danych, bądź z innych przyczyn błędnych Klient ponosi odpowiedzialność za wynikłe z tego faktu szkody.
 7. Utracenie przez jedno z postanowień niniejszego regulaminu mocy obowiązywania, nie powoduje nieważności pozostałych.

Rejestracja użytkowników

 1. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu.
 2. Założenie konta na stronie Sprzedawcy i rejestracja są całkowicie bezpłatne. Konsument nie może żądać dostępu do systemu Sprzedawcy.
 3. Zakupów dokonywać mogą osoby wyłącznie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Sprzedawca ma prawo do weryfikacji powyższego postanowienia.
 4. W celu założenia konta klienta należy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej.
 5. Zakupów można dokonywać zarówno poprzez założenie konta jak i poprzez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta
 6. Podczas rejestracji Konsument musi wybrać indywidualną nazwę użytkownika oraz hasło. Nazwa użytkownika nie powinna naruszać prawa osób trzecich ani innych praw imiennych lub markowych, a także norm społecznych. Konsument winien być jedynym posiadaczem hasła do konta klienta.
 7. Konsument zobowiązany jest do podania podczas rejestracji aktualnych i prawdziwych danych osobowych. W przypadku ich zmiany winien samodzielnie dokonać ich aktualizacji. Wszelkie zmiany możliwe są dopiero po rejestracji w wersji online w sekcji “Konto klienta”.
 8. Akceptacja niniejszych ogólnych warunków handlowych oraz polityki prywatności nie wiąże się z jakimikolwiek zobowiązaniami. Zgody można anulować w każdej chwili.

Zawarcie umowy

 1. Oferta, promocje czy oferty specjalne dostępne są wyłącznie w określonym czasie i określonej ilości.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. Koszt dostarczenia pokrywa Klient.
 4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Konsumentowi. W tym terminie Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Konsument żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
 5. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej Sprzedającego.
 6. Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odebrania zgłoszenia reklamacyjnego, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
 7. Konsument zostanie powiadomiony o złożonym zamówieniu poprzez wysłaną przez Sprzedającego wiadomość e-mail, zawierającą jego podsumowanie oraz całkowity koszt wraz z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji co jest równoznaczne z zawarciem umowy.
 8. Do wystawienia faktury przyjmowana jest cena obowiązująca w chwili złożenia zamówienia przez Konsumenta. Wszystkie podane na stronie internetowej ceny uwzględniają podatek VAT (obecnie wynosi on 23 %) lecz nie uwzględniają kosztów wysyłki.
 9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
 10. Zamówienie można opłacić kartą płatniczą, poprzez systemy płatności takie jak: Tpay.com oraz Przelewy24 albo dokonać wpłaty przelewem bankowym bezpośrednio na nasze konto tj. 74 1020 3639 0000 8302 0222 5357
 11. SPAWMAL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo w poszczególnych przypadkach do akceptacji lub odmowy przyjęcia pewnych form płatności.
 12. W przypadku, gdy Konsument zalega z płatnością, to on ponosi odpowiedzialność za zaniedbania.
 13. Ceny zawarte na stronie Internetowej Sklepu znajdujące się bezpośrednio przy danym Towarze stanowią ceny brutto. Nie są w nie wliczone koszty dostawy i wszelkie inne koszty, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z zawartą Umową sprzedaży. O wszelkich wspomnianych innych kosztach i wysokości kosztów dostawy Konsument zostanie poinformowany przed zakończeniem transakcji.
 14. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie Sprzedawca wyznacza Konsumentowi dodatkowy 7 dniowy termin na uregulowanie płatności za zamówiony Towar. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
 15. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto 74 1020 3639 0000 8302 0222 5357
 16. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą sumą ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu.

Dostawa

 1. Towar będzie dostarczany, chyba że posiadane jego zapasy zostały wyczerpane. W przypadku, gdy dostarczenie zamówionego produktu nie jest możliwe, SPAWMAL Sp. z o.o. zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Konsumenta. Kwota zapłacona za zamówiony towar zostanie Klientowi natychmiast zwrócona.
 2. Przy każdym zamówieniu Sprzedawca wskazuje na orientacyjny czas realizacji zamówienia. Jego bieg rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania pełnej kwoty za dany towar na rachunku bankowym Sprzedawcy. W przypadku zamówienia kilku produktów, całość towaru zostanie wysłana dopiero po jego skompletowaniu.
 3. Dostawa następuje zgodnie z podanymi w zamówieniu internetowym kosztami zamówienia oraz kosztami przesyłki. W przypadku, gdy klient życzy sobie specjalnego rodzaju przesyłki, z którym związane są wyższe koszty przesyłki, zobowiązuje się on do poniesienia dodatkowych kosztów. Koszty opakowania oraz koszty przesyłki są inne w każdym kraju i obowiązują wyłącznie na lądzie stałym. W przypadku wysp obowiązują dodatkowe opłaty, o które należy zapytać z wyprzedzeniem.
 4. Zamówione towary dostarczone zostaną do Konsumenta za pośrednictwem wybranego dostawcy zgodnie z adresem wskazanym w formularzu zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej w trakcie trwania realizacji zamówienia.
 5. Z chwilą wysłania towaru do Konsumenta na adres poczty elektronicznej przesłane zostanie powiadomienie/ potwierdzenie nadania.
 6. Po odebraniu przez Konsumenta przesyłki, winien on w pierwszej kolejności zbadać stan przesyłki w obecności Dostawcy. W razie wykrycia wad, takich jak ubytki, uszkodzenia Dostawca winien sporządzić stosowny protokół ze wskazaniem wykrytych wad.
 7. Sprzedawca, przesyła przy pomocy poczty elektronicznej, na adres elektroniczny podany przez Klienta podczas składania jednorazowego zamówienia, dowód sprzedaży obejmujący dostarczane Towary.
 8. W przypadku zamówienia dostawy do miejsca docelowego leżącego poza granicami Państw Członkowskich Unii Europejskiej, należna cena zakupionych towarów ulegnie odpowiedniemu zwiększeniu o wartość należnych opłat celnych, podatków oraz innych opłat, jakie mogą zostać poniesione przy wysyłkach poza Unię Europejską.
 9. W sytuacji, gdy zamówiony towar nie zgadza się ze złożonym zamówieniem, Konsument wyznaczy do prawidłowego zrealizowania umowy dodatkowy 14 dniowy termin.
 10. Nieodebranie przez klienta przesyłki pobraniowej może narazić sprzedawcę na poniesienie dodatkowych kosztów, jak chociażby odesłanie paczki z powrotem do sklepu. W takiej sytuacji sprzedawca może skorzystać z następujących rozwiązań:
  1. Na podstawie art. 395 k.c, zastrzega sobie że obu stronom przysługuje odstąpienie od umowy, gdy druga ze stron nie wykonuje należycie warunków umowy w ustalonym terminie np. brak odbioru zakupionych produktów. W tej sytuacji Sprzedawca powinien podać termin, w którym konsument powinien zapłacić za towar. Gdy określony termin minie, a zapłata nie będzie dokonana, Sprzedawca może złożyć oświadczenie od odstąpieniu od umowy. Sprzedawca wciąż zachowuje prawo domagania się od klienta naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania, czyli głównie kosztów nieodebranej przesyłki.
  2. Sprzedawca zastrzega sobie, że przeniesienie własności następuje dopiero po zapłacie ceny, a więc dana rzecz, będzie stanowiła własność konsumenta dopiero wtedy, gdy za nią zapłaci. Jeśli konsument nie zapłaci za towar w umówionym terminie, wtedy właścicielem danej rzeczy wciąż pozostaje Sprzedawca.
 11. Osobisty odbiór towarów jest możliwy po wcześniejszym kontakcie mailowym kontakt@panstoliczek.pl lub telefonicznym 513-382-301.

Szkody powstałe w trakcie transportu

 1. Jeżeli dostarczony Konsumentowi towar posiada widoczne szkody opakowania lub zawartości, niezbędne będzie jego zareklamowanie przewoźnikowi/ dostawcy. W takiej sytuacji Konsument winien odmówić przyjęcia towaru i następnie w możliwie najszybszym czasie skontaktować się z SteelSpaw Patryk Celej. Reklamowany towar, należy wraz z dokumentem sprzedaży zwrócić Kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden towar, należy zwrócić je wszystkie. Koszt transportu ponosi Sprzedający.
 2. Zgodnie z art. 65 ustawy Prawo przewozowe: „przewoźnik ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.”
 3. Prawo żądania odszkodowania jest uwarunkowane wcześniejszym przejściem procedury reklamacyjnej. Jak stanowi art. 75 PrPrzew: „Dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym na podstawie ustawy lub przepisów wydanych w jej wykonaniu przysługuje uprawnionemu po bezskutecznym wyczerpaniu drogi reklamacji, przewoźnikowi zaś – po bezskutecznym wezwaniu zobowiązanego do zapłaty.”
 4. Pierwszym etapem drogi reklamacji jest spisanie tzw. protokołu szkody (art. 74 PrPrzew): „jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ustala niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik wykonuje te czynności także na żądanie uprawnionego, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona.” oraz „Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie uprawnionego zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.”
 5. Zastosowanie ma art. 76 PrPrzew stanowiący, że „przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że: szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego; zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika; ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika; szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.
 6. W przypadku stwierdzenia wad ukrytych zakupionego towaru także należy niezwłocznie tj. w możliwie najszybszym terminie poinformować o tym SPAWMAL Sp. z o.o., za pośrednictwem poczty bądź poczty elektronicznej.

Ograniczenie odpowiedzialności

1. Z uwagi na występujące błędy w dostępie do systemu online oraz wszelkie rodzaju techniczne czy elektroniczne, które mogą wystąpić podczas dokonywania zakupów, a na które SPAWMAL Sp. z o.o. nie ma wpływu- Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

2. SPAWMAL Sp. z o.o. z uwagi na współpracę z wieloma podmiotami może na swojej stronie posiadać linki i odniesienia do innych stron internetowych. Sprzedawca nie ma żadnego wpływu na wygląd tych stron oraz zawierane tam treści. Zamieszczane linki nie są własnością SPAWMAL Sp. z o.o..

Prawa Konsumenta

 1. Konsument, który zawarł z Sprzedawcą Umowę na odległość ma prawo od niej odstąpić w ciągu 14 dni kalendarzowych od jej zawarcia.
 2. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 3. Aby odstąpić od Umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismem wysłanym pocztą lub pocztą elektroniczną.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po terminie, o którym mowa w w ust. 1 niniejszego paragrafu nie wywołuje skutków prawnych.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w początkowej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się on na inne rozwiązanie.
 6. Towar winien zostać odesłany niezwłocznie tj. nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował o swoim odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Towar zostanie odesłany przed upływem 14 dni. Konsument zobowiązany będzie do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu towarów. Dodatkowo Konsument odpowiada za jakiekolwiek zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i sposobu działania towarów.
 7. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar powinien być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część, jeżeli takie były dołączone do towaru) oraz, nie powinien nosić śladów użytkowania. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość spadku wartości towaru.
 8. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 9. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.
 10. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Postanowienia końcowe

 1. Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronie sklepu internetowego, a wyglądem towaru dostarczonego do Kupującego, wynikające ze zmiany formy graficznej opakowań, jakości wykonanego zdjęcia, światła i nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.
 2. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Serwisie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków Umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 4. Administrator i Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie lub Umowie. Zmiany Regulaminu lub Umowy dla swej ważności wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnej.
 5. Przez formę pisemną strony oraz poinformowanie Klienta strony rozumieją także wiadomość e-mail wysłaną przez Usługodawcę na adres e-mail podany przez Klienta.
 6. Jako załącznik do Umowy stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia Umowy.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2 sierpnia 2021
 8. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219) podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.
 9. Administrator tj. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy spowodowane jego działaniem lub zaniechaniem wynikającym z otrzymanych przez niego nieprawdziwych danych od Kupującego.
Facebook
Instagram