ion-ios-location-outline ul. Wincentego Pola 24, 11-440 Reszel

ion-ios-email-outline kontakt@panstoliczek.pl

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od Umowy sprzedaży, regulamin zwrotów, reklamacje.

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni od niej odstąpić. Podawanie przyczyny nie jest konieczne. Okres na odstąpienie od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w fizyczne posiadanie zamówionego towaru.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 3. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone pisemnie na adres Sprzedawcy, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Sprzedawcy.
 5. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 6. Sprzedawca po otrzymaniu oświadczenia Kupującego, niezwłocznie potwierdzi jego otrzymanie.
 7. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 8. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. W przypadku, gdyby Towar z uwagi na swoje rozmiary, bądź innych przyczyn nie mógłby zostać odesłany w standardowy sposób pocztą, Sprzedawca poinformuje o tym Konsumenta.
 9. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwraca Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy standardowy oferowany sposób dostarczenia), bez zbędnej zwłoki, tj. nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował o decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy.
 10. Sprzedawca ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towarów lub do czasu dostarczenia dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi najwcześniej.
 11. Towar należy odesłać lub przekazać bez zbędnej zwłoki, tj. nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali Państwo Sprzedawcę o swoim odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo Towary przed upływem terminu 14 dni.
 12. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru ponosi Konsument.
 13. Konsument ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i sposobu działania towarów.
 14. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że wyraźnie zaznaczył, że chciałby skorzystać z innego rozwiązania;
 15. W razie ustalenia, że dostarczony produkt jest niekompletny lub wadliwy przysługuje Klientowi możliwość złożenia reklamacji oraz zażądanie naprawy, wymiany na produkt wolny od wad bądź możliwość odstąpienia od umowy.
 16. Po złożeniu reklamacji Klient otrzyma od nas powiadomienie jej odebrania. Reklamacja rozpatrywana jest przez Sprzedawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 17. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie transportu.
 18. Niezbędnym jest, aby w chwili odbioru zamówionego towaru od kuriera dokonać zewnętrznych oględzin opakowania. Naruszone lub zniszczone opakowanie może sugerować, iż w trakcie transportu doszło do uszkodzenia towaru.
 19. W celu dokonania zgłoszenia reklamacyjnego należy wykonać dokumentację fotograficzną przedmiotu i przesłać ją wraz z reklamacją zawierającą pełny opis zgłaszanych uwag pisemnie na adres Sprzedawcy, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Sprzedawcy.
 20. Nie podlegają zwrotowi produkty powstałe na podstawie własnych projektów Konsumenta bądź zgodnie z jego wytycznymi, a których to Sprzedawca nie posiada w swojej regularnej ofercie znajdującej się na stronie internetowej.
Facebook
Instagram